Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống

Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống
Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu!
#Mưabuonnhi?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *