Theo báo cáo tài chính được công bố trong cơ cấu tài sản của First Real tính đến cuối quý III 2018 nợ phải trả chiếm 65 5 tổng tài sản

Theo báo cáo tài chính được công bố, trong cơ cấu tài sản của First Real tính đến cuối quý III/2018, nợ phải trả chiếm 65,5% tổng tài sản. Trong tổng số 427 tỷ đồng nợ phải trả, có gần 167 tỷ đồng là khoản mục người mua trả tiền trước, bằng 2,9 lần con số đầu năm. Còn khoản mục phải trả người bán ngắn hạn cũng tăng tới 19,5 lần từ 10,6 tỷ đồng lên 195,2 tỷ đồng.
Tuy nhiên, mặc dù được người mua trả tiền trước và chiếm dụng vốn của khách hàng lên tới hàng trăm tỷ đồng, cùng với việc ghi nhận lợi nhuận sau thuế tới gần 77 tỷ đồng, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của First Real vẫn âm 77 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm. Đây không phải là câu chuyện mới mẻ đối với Địa ốc First Real. Trong năm tài chính trước, mặc dù ghi nhận lợi nhuận sau thuế 19,6 tỷ đồng nhưng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của First Real vẫn âm 21,4 tỷ đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *