Tuôi không phải nhà kinh tế để có thể phân tích sâu các chỉ số kinh tế

Tuôi không phải nhà kinh tế để có thể phân tích sâu các chỉ số kinh tế. Tuôi chỉ có một lập luận đơn giản vậy nè.
Bất kì một quốc gia nào trừ độc tài đặc biệt như Venezuela, Cuba, Triều Tiên là nền kinh tế đóng cửa, thì các nền kinh tế có mở cửa giao thương đều có sự phát triển và tăng trưởng theo thời gian.
Vấn đề là mức độ phát triển, tăng trưởng có xứng đáng với tiềm năng, xã hội, con người, nền tảng chính trị, kĩ nghệ, tài nguyên, vị trí địa lý của quốc gia đó hay không thôi.
Vậy cho nên nước Mỹ thời Obama làm tổng thống, tất nhiên là kinh tế vẫn phải phát triển, tăng trưởng vì tiềm năng của nước Mỹ là vậy. Cũng như Sài Gòn dù bị rên xiết kềm kẹp dưới gót giày Trung ương thì vẫn phát triển kinh tế ầm ầm, vì tiềm năng của người Sài Gòn.
Nhưng vấn đề ở chổ, nếu tiềm năng phát triển nước Mỹ là 10 điểm, thì thời Obama đã đem 7 điểm qua dâng cho Trung cộng, chừa lại nước Mỹ 3 điểm. Chính ví vậy mà con quái vật TQ mới tăng tốc phình to và khống chế cả thế giới như bây giờ, và tiếp đón Obama bằng sự khinh bỉ trong nhà kho.
Còn nước Mỹ có 3 điểm thì vẫn phát triển chứ, phát triển 3 điểm, chỉ có điều là càng lúc càng mất vị thế trên trường quốc tế.
Trump lên làm tổng thống, một tổng thống mới kế thừa tổng thống cũ là điều hiển nhiên. Và tất nhiên là Trump kế thừa 3 điểm phát triển đó.
Nhưng không như Obama, Trump tìm cách lấy lại 7 điểm phát triển mà Obama đã cúi đầu dâng cho Tập đế. Đó là đem công việc, hãng xưởng về nước Mỹ.
Và sự thật là Trump đang làm vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *