đến một độ tuổi nào đó không còn thích up facebook chế độ công khai nữa

đến một độ tuổi nào đó, không còn thích up facebook chế độ công khai nữa. toàn để chế độ bạn bè thôi… chốt lại mình muốn nói là AHIHI cút đi bọn chim lợn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *