Chùa Phú Hậu chiều nay thật im ắng tôi đứng trước tượng Đức Phât Thích Ca lẩm nhẩm bài kinh Sám hối đã thuộc lòng từ hồi học mẫu giáo tại Chùa Tịnh Nghiêm Quảng Ngãi

Chùa Phú Hậu chiều nay thật im ắng, tôi đứng trước tượng Đức Phât Thích Ca lẩm nhẩm bài kinh Sám hối đã thuộc lòng từ hồi học mẫu giáo tại Chùa Tịnh Nghiêm, Quảng Ngãi. Bao nhiêu năm tháng trôi qua, từng câu kinh đó vẫn theo tôi mỗi khi lòng chênh chao.
SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN
Đệ tử kính lạy Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, mười phương chư Phật, Vô Lượng Phật pháp,
Cùng Thánh hiền Tăng.
Đệ tử lâu đời lâu kiếp,
Nghiệp chướng nặng nề,
Tham giận kiêu căng, si mê lầm lạc. Ngày nay nhờ Phật, biết sự lỗi lầm, Thành tâm sám hối,
Thề tránh điều dữ,
Nguyện làm việc lành.
Ngưỡng mong ơn Phật, từ bi gia hộ: Thân không tật bệnh,
Tâm không phiền não,
Hằng ngày an vui tu tập,
Pháp Phật nhiệm mầu,
Để mau ra khỏi luân hồi,
Minh tâm kiến tánh,
Trí huệ sáng suốt, thần thông tự tại, Đặng cứu độ các bậc Tôn trưởng, Cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc,
Cùng pháp giới chúng sanh,
Đồng trọn thành Phật đạo.
Rằm tháng Giêng năm Kỷ Hợi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *