Có những đứa cùng lứa tuổi mình kiếm đc mua xe các kiểu xe 4 chỗ để làm nhà nhưng mình thì vẫn 2 bàn tay trắng

Có những đứa cùng lứa tuổi mình kiếm đc $ mua xe các kiểu, xe 4 chỗ, $ để làm nhà,… nhưng mình thì vẫn 2 bàn tay trắng ?Có những đứa cùng lứa tuổi mình kiếm đc $ mua xe các kiểu, xe 4 chỗ, $ để làm nhà,… nhưng mình thì vẫn 2 bàn tay trắng ?

2 thoughts on “Có những đứa cùng lứa tuổi mình kiếm đc mua xe các kiểu xe 4 chỗ để làm nhà nhưng mình thì vẫn 2 bàn tay trắng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *