Quy trình quản lý rủi ro để đánh giá độ tin cậy của kế hoạch tiến độ đô thị công- phần 4

Trong trường hợp tổng tiến độ thi công của công trình không còn thời gian dự trữ nữa thì lựa chọn các dây chuyền thi công bộ phận có độ tin cậy của kế hoạch tiến độ thi công thấp để tăng... Read More

Quy trình quản lý rủi ro để đánh giá độ tin cậy của kế hoạch tiến độ đô thị công- phần 3

Tỷ số giữa giá trị trung bình này trên tổng số thời gian thi công đặc trưng cho ảnh hưởng của các rủi ro tác động lên tiến độ thi công. Đó chính là đặc trưng định lượng cho độ tin cậy của... Read More

Quy trình quản lý rủi ro để đánh giá độ tin cậy của kế hoạch tiến độ đô thị công- phần 2

Xử lý các số liệu thống kê theo các tiêu chuẩn và mô hình lý thuyết xác suất. Đánh giá chất lượng độ tin cậy cảu kế hoạch tiến độ thi công trên cơ sở kết quả tính toán xử lý số... Read More

Quy trình quản lý rủi ro để đánh giá độ tin cậy của kế hoạch tiến độ đô thị công- phần 1

Đặc điểm của kế hoạch tiến độ thi công xây dựng. Sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên: ngẫu nhiên là bản chất của thế giới khách quan, do đó luôn luôn ảnh hưởng tới kế hoạch tiến... Read More