Xây dựng Đà Nẵng đúng quy hoạch kiến trúc độc đáo, xanh, sạch, đẹp

Đà Nẵng là thành phố có lịch sử phát triển nhiều thế kỷ, nhưng trước năm 1975 là một thành phố phát triển không có định hướng quy hoạch. Những năm sau giải phóng, công tác lập quy hoạch từng... Read More