Phát triển chương trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường tại các đô thị và khu công nghiệp Việt Nam – Phần 1

LTS. Tại hội thảo “Công nghệ của Pháp trong lĩnh vực môi trường” tiến hành ngày 16 và 17 – 9 – 1998 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ xây dựng Nguyễn Văn Liên đã có bài phát biểu quan trọng. Tuần... Read More

Thái Nguyên “Những bất cập trong quản lý kiến trúc – quy hoạch”

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bên cạnh những mặt tích cực phát triển đô thị đang bộc lộ những chồng chéo, bất cập, thiếu tính đặc trưng của kiến trúc địa phương và sự đồng bộ trong xây... Read More