SỬA CHỮA CÁC HƯ HỎNG Ở CẦU BÊTÔNG CỐT THÉP THƯỜNG VÀ CẦU BÊTÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC

–    Chất lượng của vữa pôlyme được đánh giá thông qua thí nghiệm mẫu. Thường thí nghiêm ít nhất 3 mẫu, kích thước mẫu 2x2x2 (cm) 3.1.8.          Bêtông pôlyme –    Bêtông pôlyme... Read More