Quản lý vật tư thiết bị như một phân hệ của hệ thống quản lý dự án

Bộ phận quản lý vật tư thiết bi có nhiệm vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin về giá cả, về thị trường các loại vật tư thiết bị, giới thiệu các loại nguyên vật liệu,... Read More