MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN VỚI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

–    Định giá viên không được khuyếch trương hoặc tuyên truyền một cách có chủ ý một báo cáo định giá chứa đựng những ý kiến phân tích, đánh giá sai lệch hay giả dối. –    Định... Read More

Định giá bất động sản giúp cho việc xây dựng khung pháp lý về thị trường bất động sản

tới 700 tỷ Bảng, trong đó 565 tỷ được thế chấp bằng BĐS (nhà ở). Phần lớn lượng tiền vay này được đưa trở lại nền kinh tế Anh thông qua đầu tư sản xuất và tiêu dùng. – Định giá BĐS... Read More

Quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản

Ví dụ: Cửa hàng, văn phòng, nhà máy và nhà kho thường được xây dựng hoặc sửa sang cho phù hợp với những yêu cầu của những người sử dụng hiện thời. Vì thế chỉ những người định giá có... Read More

Nguyên tắc định giá bất động sản – nguyên tắc khả năng sinh lời của đất

Nguyên tắc khả năng sinh lời của đất Các nhà kinh tế chia các yếu tố sản xuất ra làm 4 nhóm: đất đai, lao động, vốn và quản lý. Nguyên tắc khả năng sinh lời từ đất cho rằng phần thu nhập... Read More